Catechesi degli adulti

  • Giovedì 8 Gennaio
  • Giovedì 15 Gennaio
  • Giovedì 22 Gennaio

ore 20.45 a San Francesco