Catechesi degli adulti

  • Giovedì 12 Gennaio

  • Giovedì 19 Gennaio

  • Giovedì 26 Gennaio

ore 20.45 a san Pio